gototop

Договір1. РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ.


1.1. Провайдер проводить інсталяційні роботи, визначені Додатком №1 до цього Договору. За необхідності Провайдер проводить додаткові роботи за додатковою угодою та за окрему плату.
1.2. Надання послуг доступу до мережі Інтернет починається після закінчення Провайдером інсталяційних робіт за п. 1.1. та фактичної оплати Абонентом повної суми Провайдеру згідно з умовами цього Договору. 
1.3. Провайдер цілодобово 7 днів на тиждень надає Абоненту послуги доступу до мережі Інтернет, відповідно до умов цього Договору, із параметрами, що визначені в Додатку № 1; Абонент користується Послугами та сплачує їх вартість згідно умов цього Договору, включаючи Додатки до нього.  
1.4. За необхідності Абонент може отримати цілодобову технічну та консультаційну підтримку Провайдера за телефонами підтримки Провайдера. 
1.5. Провайдер може надавати Абонентові додаткові послуги за окрему плату за додатковою письмовою домовленістю. Протягом всього строку дії цього Договору Абонент має право замовити додаткові послуги, про що сторони підпишуть додаткову угоду до цього Договору. Протягом всього строку дії цього Договору Абонент має право збільшувати перелік та конфігурацію послуг, повідомив Провайдера про це письмово або за телефоном не менш ніж за 10 календарних днів до виникнення потреби у додатковій ємності.
1.6. Облік обсягу спожитих послуг (трафіка) здійснюється Провайдером за допомогою програмно-апаратних засобів (білінгової системи).

1.7. Провайдер в безумовній формі має всі права на зміну тарифів на надання послуг, переліку та умов надання послуг з попередженням Абонента.


2. ОБЛАДНАННЯ.


2.1. Абонент своїми силами та за свій рахунок придбає обладнання та програмне забезпечення, що необхідне для отримання послуг за цим Договором. Провайдер може продати Абонентові обладнання або надати йому таке обладнання у користування на строк дії цього Договору. 
2.2. Абонент зобов’язаний чітко виконувати всі норми та вимоги чинного законодавства України, що регулюють використання ліній та обладнання зв’язку, правила експлуатації обладнання, та самостійно несе відповідальність за їх порушення. 
2.3. Провайдер рекомендує Абонентові від’єднувати мережевий кабель від комп’ютера під час грози, щоб запобігти псуванню комп’ютера від удару молнії. В разі пошкодження комп’ютера Абонента таким чином, Провайдер відповідальності перед Абонентом не несе.
2.4. Протягом всього строку дії цього Договору Абонент зобов’язаний забезпечувати доступ представників Провайдера до свого обладнання, якщо такий доступ необхідній для якісного надання послуг за цим Договором, усунення недоліків або проведення ремонтних робіт, протягом щонайбільше двох годин після повідомлення контактної особи Абонента. Строки усунення перерв, викладені нижче, є обов’язковими для Провайдера лише за умов належного та своєчасного виконання Абонентом цього зобов’язання.
2.5. Абонент зобов’язаний терміново (протягом 3-х календарних днів) повідомляти Провайдера про втрату, крадіжку або пошкодження обладнання, що йому надане в рамках цього Договору.

2.6. При припиненні Договору (в т.ч. достроковому) Сторони зобов’язані повернути одна одній надане обладнання протягом 3 (трьох) банківських днів з дня припинення Договору. Повернення обладнання оформлюється відповідними Актами, що підписуються обома Сторонами.


3. ПРИЙМАННЯ ІНСТАЛЯЦІЙНИХ РОБІТ.


3.1. Належне виконання Провайдером інсталяційних робіт за п. 1.1. оформлюється Актом здачі-приймання виконаних робіт та початку надання послуг, що підписується повноважними представниками Сторін по завершенню робіт але не пізніше 3 (трьох) календарних днів.

3.2. Якщо Абонент не задоволений якістю виконаних робіт, Сторони вказують про це в Акті та визначають перелік необхідних доопрацювань та строки їх виконання. Роботи вважаються виконаними Провайдером належним чином та прийнятими Абонентом в повному обсязі, якщо на протязі 3 (трьох) календарних днів Провайдер не отримає від Абонента письмову заяву про неналежне виконання робіт або підписаний Абонентом Акт із зазначенням необхідних доопрацювань.


4. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ.


4.1. Провайдер гарантує можливість з’єднання між Абонентом та обладнанням Провайдера на швидкості, параметри якої вказані в Додатку № 1 до Договору. Ця гарантія не розповсюджуються на випадки, що викликані причинами, що не залежать від Провайдера, в т.ч. якістю обладнання Абонента та/або третіх осіб. 
4.2. Провайдер не дає гарантій того, що будь-яка інформація або дані, що пересилаються за допомогою послуг, не містять віруси або інші небажані компоненти. Провайдер не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, пов’язаний з використанням або неможливістю користуватися послугами, як-то в результаті помилок, пропусків, перерві у роботі, знищення файлів, дефектів, затримок у роботі або передачі даних, зміни функцій і т. ін. окремих сегментів або вузлів мережі Інтернет.

4.3. Провайдер не надає гарантій, явних або неявних, і не несе відповідальності за якість будь-яких товарів, інформації, що надаються за допомогою його послуг або мережі Інтернет.


5. ПЕРЕРВИ.


5.1. Провайдер має право тимчасово припиняти надання послуг Абонентові для проведення профілактичних та ремонтних робіт, поліпшення якості послуг, налагодження обладнання, протягом яких за технічними причинами Абонент не буде мати можливості користуватися послугами. Абонент повідомляється про планові роботи щонайменше за 24 години до їх початку. Планове припинення послуг буде проводитись Провайдером не частіше одного разу на календарний місяць і не більше ніж протягом 5 годин. Провайдер не несе відповідальності за збитки, що можуть виникнути у Абонента або третіх осіб внаслідок такого тимчасового припинення. 
5.2. Перерви, причиною яких є обставини, визначені вище, не будуть розглядатися як неналежне виконання Провайдером зобов’язань, прийнятих на себе в рамках цього Договору.
5.3. Якщо тимчасове припинення надання послуг Абонентові або зниження параметрів якості послуг (надалі – “перерва”) відбулося з прямої вини Провайдера, Провайдер зобов’язаний усунути причини перерви протягом щонайбільше 5 годин з моменту надходження відповідного повідомлення Абонента та підтвердження технічною службою Провайдера відповідного факту в порядку, що передбачений цим Договором.
5.4. У випадку перерви Абонент зобов’язаний повідомити про це технічну службу Провайдера з чітким додержанням процедури, визначеної нижче. Умови цього Договору щодо перерв та їх наслідків є обов’язковими для Провайдера лише за умови чіткого додержання Абонентом процедури повідомлення.
5.5. В рамках цього Договору застосовується така процедура повідомлення про технічні проблеми та їх вирішення:
Абонент, із вказанням ПІБ, особи що інформує, адреси, опису технічної проблеми та місця її виникнення, голосовим повідомленням інформує технічну службу Провайдера за телефоном  (0629) 56-01-00 , та забезпечує доступ спеціалістів Провайдера до обладнання, як це визначено вище;
період перерви обчислюється з моменту отримання Провайдером повідомлення від Абонента з підтвердженням технічними службами Провайдера факту перерви, та закінчується в момент відновлення отримання Абонентом послуг.
5.6. Якщо належне надання послуг Абоненту стане тимчасово неможливим (в т.ч. надання послуг належної якості) в силу причин, що знаходяться поза межами контролю Провайдера, в т.ч. причин технічного характеру (пошкодження ліній зв’язку, обладнання та інш.), Провайдер не несе жодних зобов’язань з надання послуг, доки причина, що викликала таку неможливість, не буде усунута. При цьому Провайдер повинен вжити всіх можливих заходів для усунення такої причини в найкоротший термін.
5.7. Якщо причина, що викликала таку неможливість, є наслідком винних (в т.ч. необережних) дій Абонента, що не узгоджені попередньо з технічним персоналом Провайдера, Абонент оплачує Провайдерові абонентську плату та відповідні платежі, що передбачені Договором, повністю.

6. ПРЕТЕНЗІЇ


7.1. Якщо Абонент протягом 5 (п’яти) банківських днів після закінчення строку наданих послуг (робіт) не пред’явив у письмовій формі своїх заперечень (претензій) Провайдеру, то послуги за вказаний період вважаються наданими якісно та прийняті Абонентом.

7.2. Абонент не звільняється від платежів по неоплачених рахунках до врегулювання спорів по таких рахунках.


8. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОСЛУГ.


8.1. Договірна ціна послуг в рамках цього Договору залежить від конфігурації послуг, що надаються, та їх технічних характеристик (в т.ч. при зміні конфігурації послуг) та обчислюється відповідно до чинних цін Провайдера.
8.2. Ціна (вартість) інсталяційних робіт, а також узгоджена сторонами щомісячна ціна послуг, що надаються Абонентові (в узгодженій конфігурації) визначені в Додатку № 1 до цього Договору.
8.3. Вказану вартість може бути змінено за ініціативою Провайдера у будь-який час протягом строку дії Договору (із попереднім повідомленням про це Абонента щонайменше за 10 календарних днів) у випадку зміни чинного на момент укладення цього Договору законодавства України, включаючи нормативні акти різної юридичної сили, що впливають на вартість послуг Провайдера; суттєвої зміни економічної ситуації на ринку послуг зв’язку та/або в цілому в Україні; введення або збільшення обов’язкових платежів у галузі зв’язку; зміни тарифів та зборів Держкомзв’язку України та інших операторів зв’язку, якщо їх послуги застосовуються при організації зв’язку Абонента.
8.4. Про незгоду з пропозицією Провайдера щодо зміни вартості послуг Абонент зобов’язаний повідомити Провайдера письмово протягом щонайбільше 10 календарних днів з дати отримання відповідного повідомлення. У цьому випадку незгода Абонента буде вважатися відмовою від виконання цього Договору на змінених умовах, внесений Абонентом аванс не повертається, а допрацьовується ним за узгодженими тарифами, після доопрацювання авансу цей Договір вважається припиненим без підписання будь-яких додаткових документів. У цьому випадку Абонент звільняється від сплати коштів, як це вказано у п. 12.2 цього Договору.

8.5. Договірні ціни в рамках цього Договору вважаються узгодженими та прийнятими Сторонами без складення та/або підписання окремого документу (протокола, інш.) про узгодження договірної ціни, якщо Абонент здійснив оплату за рахунком, що виставлений Провайдером.


9. ПОРЯДОК ОПЛАТИ.


9.1. Повна вартість інсталяційних робіт, вказана в Додатку № 1 до цього Договору, сплачується Абонентом при підписанні цього Договору, якщо інше не узгоджено Сторонами спеціально в Додатку № 1 до цього Договору. 
9.2. Абонент сплачує послуги Провайдера в національній валюті України. Абонент здійснює оплату послуг щомісячно шляхом повної передоплати вартості послуг, які будуть надані у наступному календарному місяці. 
9.3. Невикористання послуг Абонентом з власної ініціативи без додержання процедури припинення (розірвання) Договору, що визначено цим Договором, не є підставою для їх несплати.
9.4. Провайдер вправі відмовити Абонентові у наданні будь-яких послуг при існуванні у нього заборгованості за попередніми зобов’язаннями перед Провайдером.

9.5. Абонент самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання послуг Провайдера за цим Договором.


10. ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ.


10.1. Провайдер має право негайно призупинити надання послуг при нульовому залишку на рахунку Абонента. Таке припинення надання послуг не буде вважатися неналежним виконанням Провайдером зобов’язань, прийнятих на себе в рамках цього Договору, та не є підставою для перерахування (зменшення) відповідних платежів. 
10.2. Провайдер має право негайно припинити надання послуг Абонентові без будь-якого додаткового попередження, якщо Абонент використовує послуги Провайдера в протиправних цілях або будь-яким способом, що так чи інакше суперечить чинному законодавству України або нормам міжнародного права, або порушує права та законні інтереси Провайдера чи третіх осіб.

10.3. Абонент має право зателефонувати в абонентській відділ Провайдера за тел.: 56-07-49 або 56-01-01 та попередити про свою тимчасову відсутність та припинення отримання послуг із зазначенням конкретного місяця відключення.


11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.


11.1. Провайдер не дає жодних гарантій та не несе будь-якої відповідальності за наслідки використання Абонентом послуг Провайдера для будь-яких конкретних цілей. Для операцій з підвищеним фінансовим ризиком Провайдер рекомендує забезпечити резервний зв’язок.
11.2. Провайдер не несе будь-якої відповідальності за порушення зобов’язань, прийнятих на себе в рамках цього Договору, якщо причиною такого порушення не є пряма провина Провайдера, в т.ч. дії третіх осіб та/або Абонента, технічний стан та робота ліній зв’язку та/або сегментів Інтернет.
11.3. Абонент не має права використовувати послуги Провайдера в протиправних цілях або будь-яким способом, що так чи інакше протирічить чинному законодавству України або нормам міжнародного права, або порушує права та законні інтереси третіх осіб, та самостійно несе відповідальність за порушення.
11.4. Провайдер не несе відповідальності перед Абонентом та/або третіми особами:
за зобов’язаннями, що можуть виникнути як результат нанесення шкоди від використання/невикористання послуг Провайдера, а також несанкціонованого доступа до даних Абонента третіх осіб на дільницях каналів зв’язку, що знаходяться поза сферою контролю Провайдера; або будь-яких інших дій, пов’язаних із використанням послуг Провайдера, якщо вказані обставини не є наслідком прямої вини Провайдера;
за будь-які пошкодження та/або збитки Абонента або третіх осіб, включаючи втрату (в т.ч. часткову), даних як результат затримок, неотримання, недоставки, помилкової адресації або переривання послуг, що є результатом помилок, недбалості або недогляду Абонента, а також його прямої вини;
за вміст даних, що передаються/отримуються Абонентом за допомогою послуг Провайдера;
за будь-які дії Абонента за допомогою послуг Провайдера.

11.5. Всі спірні питання та розбіжності, які виникають між Сторонами з цього Договору або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. У випадку, коли Сторони не дійдуть згоди, справа підлягає передачі на розгляд та вирішення суду за підвідомчістю спорів.


12. ФОРС-МАЖОР (ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ).


13.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання спричинене обставинами, що знаходяться поза контролем Сторін, а саме: природні катаклізми, військові дії, дії Уряду, органів державної влади чи інші обставини непереборної сили.

13.2. При виникненні перепон, в т.ч. технічного характеру, для організації ліній зв’язку, в т.ч. на рівні “останньої милі”, з боку органів державної влади та управління, операторів зв’язку, строки, обсяги та вартість робіт та послуг за цим Договором узгоджуються Сторонами додатково. При цьому Провайдер не несе відповідальності за неможливість належного виконання прийнятих на себе за цим Договором, що визвана такими перепонами.


14. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.


15.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє діє протягом одного року. Договір вважається автоматично пролонгованим на кожний наступний календарний рік (з 1 січня по 31 грудня ) за відсутністю письмових заперечень кожної з Сторін або однієї з них за 20 діб до закінчення календарного року на протязі якого діяв цей договір.
15.2. У будь-який час протягом строку дії Договору, за відсутності заборгованості за наданими послугами, Договір може бути припинений за ініціативою Абонента, з попередженням про це Провайдера письмово за 30 календарних днів до запропонованої дати розірвання Договору і сплати Провайдеру коштів. Договір припиняється за умови повного розрахунку Абонента з Провайдером, у т.ч. щодо оплати наданих послуг. Якщо вказані умови додержані не будуть, цей Договір не вважається припиненим та Абонент зобов’язаний оплачувати послуги Провайдера до моменту припинення Договору.
15.3. У будь-який час протягом строку дії Договору Договір може бути припинений за ініціативою Провайдера, з попередженням про це Абонента письмово за 30 календарних днів до запропонованої дати розірвання Договору. В такому випадку внесений Абонентом аванс не повертається, а допрацьовується ним. Договір вважається розірваним з дати повного опрацювання Абонентом всіх внесених авансових платежів.

15.4. Абонент повинен використовувати послуги Провайдера лише з чітким додержанням чинного законодавства України. Невиконання цього зобов’язання є підставою для негайного (як виключення із загальних правил цього Договору) припинення Провайдером надання послуг Абоненту та розірвання цього Договору без будь-якого додаткового повідомлення.


16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.


16.1. Цей Договір являє собою остаточну угоду між Сторонами та має переважну силу у порівнянні з попередніми переговорами, домовленостями, листуванням, та іншими угодами між Сторонами, що зачіпають предмет даного Договору.
16.2. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені лише у письмовій формі у вигляді додатків або додаткових угод, та підписані уповноваженими представниками обох Сторін, з урахуванням особливостей, визначених цим Договором щодо зміни чинних тарифів. Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору з моменту їх підписання Сторонами є його невід’ємною частиною.  
16.3. Жодна із Сторін не має права відмовитись від виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором або змінити його умови, а також переуступити свої права та обов’язки за ним в односторонньому порядку з урахуванням особливостей, встановлених цим Договором.
16.4. Абонент зобов’язаний негайно інформувати Провайдера про будь-які зміни своїх реквізитів, адреси, інші обставини, що мають суттєве значення для виконання Договору.
16.5. Служби Провайдера доступні для роботи з Абонентами:
абонвідділ в робочий час Провайдера: з понеділка по четвер с 9.00 до 18.00, в п’ятницю з 9.00.до 17.00, кожну першу суботу місяця з 9.00.до 14.00 за тел. 56-07-49 або 56-01-01.

Технічна підтримка – цілодобово, за тел. 56-01-00.

Абонент надає згоду на використання та обробку Провайдером своїх персональних даних у зв’язку з виконанням вимог Закону України «Про захист персональних даних

Про мережу

Що таке HitLine

HitLine - це високотехнологічна телекомунікаційна система у Вашому домі. HitLine використовує технологію FTTB (Fiber To The Building - «Оптика до будинку»): оптичний кабель підводиться до будинку і розлучається по квартирах за допомогою мідного Ethernet кабелю. Це дозволяє забезпечити в кожній квартирі якісний доступ до мережі інтернет на максимальній швидкості до 100 Мбіт / с. Технологія FTTB на сьогоднішній день є найбільш прогресивною. Її потенціал дозволяє швидко збільшити ємність мережі в тих місцях, де це необхідно, для надання послуг передачі даних найвищої якості.

Закрыть
Заказ обратного звонка
Оставьте номер вашего телефона и наш оператор перезвонит вам.
Ваше имя
Контактный телефон
Удобное время звонка
Укажите отдел
Тех. поддержка
Абон. отдел
Введите код с картинки